Polityka prywatności

I. Wstęp.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), wprowadza od dnia 25 maja 2018 roku nowe zasady ochrony danych osobowych w organizacjach, które oferują towary i usługi dla obywateli Unii Europejskiej oraz dla takich, które zbierają i analizują dane powiązane z obywatelami UE.

RODO ma na celu ochronę podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych. Realizując obowiązki, o których mowa w art. 13 i 14 RODO informujemy, iż:

II. Dane Administratora.

Administratorem danych osobowych jest Poczta Polska Dystrybucja S.A. z siedzibą w Warszawie (02-685) przy ul. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018639, NIP 526-24-90-114, REGON: 016976533 (dalej: Spółka, Poczta Polska Dystrybucja S.A.).

III. Kontakt do inspektora ochrony danych.

W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych kierując korespondencję na adres iod@ppdsa.pl lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

IV. Cele i rodzaje przetwarzanych danych.

Poczta Polska Dystrybucja S.A. może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych i podmiotów zainteresowanych usługami Spółki, Klientów, Kontrahentów, osób fizycznych wykonujących czynności agencyjne (dalej: OFWCA), a także użytkowników serwisów internetowych Spółki w celu:

 • wykonywania działalności pośrednictwa ubezpieczeniowego w związku z realizacją umów zawartych z towarzystwami ubezpieczeniowymi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i c) RODO;
 • sporządzenia i przedstawienia oferty ubezpieczeniowej na podstawie zgody Klienta, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • zawarcia i wykonania umowy o współpracę z OWFCA, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 • składania wniosku o rejestrację jako OFWCA, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (dotyczy również danych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa), zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 10 RODO;
 • przeprowadzania szkoleń i egzaminów dla OFWCA we współpracy z zakładami ubezpieczeń, w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy o współpracę lub przedstawioną ofertą ubezpieczeniową, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Poczta Polska Dystrybucja S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • rozpatrywania reklamacji, zgodnie z przepisami ustawy o rozpatrywaniu reklamacji oraz ustawy o dystrybucji ubezpieczeń, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO;
 • wypełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym prawa podatkowego oraz ustawy o rachunkowości, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 • prowadzenia bazy partnerów i OFWCA w celach analitycznych, w tym na potrzeby monitorowania realizacji i tworzenia planów sprzedażowych; na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Poczta Polska Dystrybucja S.A., zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego usług Poczta Polska Dystrybucja S.A., produktów towarzystw ubezpieczeniowych współpracujących z Poczta Polska Dystrybucja S.A. oraz podmiotów z Grupy Poczty Polskiej, na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • marketingu bezpośredniego usług Poczta Polska Dystrybucja S.A. oraz podmiotów z Grupy Poczty Polskiej, w przypadku nienawiązania współpracy, na podstawie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; komunikacja z Klientem prowadzona z wykorzystaniem telefonu lub środków komunikacji elektronicznej będzie realizowana zgodnie z przepisami Prawa Telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
 • podejmowania czynności w związku z przeciwdziałaniem nadużyciom i przestępstwom gospodarczym, co stanowi prawnie uzasadniony interes Spółki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • zapewnienia bezpieczeństwa informacji przetwarzanych przez Poczta Polska Dystrybucja S.A., na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
 • archiwalnym w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w tym ustawę o rachunkowości na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO.

V. Informacja w jakim zakresie dane są niezbędne do określonych czynności, a w jakim ich podanie jest dobrowolne.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych Użytkowników następuje w celu zawarcia i realizacji umowy ich podanie ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.

W zakresie, w jakim prosimy o wyrażenie zgody, może być ona cofnięta w każdym czasie, przy czym nie ma to wpływu na legalność przetwarzania danych przed cofnięciem zgody.

VI. Informacja o odbiorcach danych.

Dane Użytkownika zebrane w celach, o których mowa w pkt IV mogą być udostępniane następującym rodzajom odbiorców:

 • podmiotom z Grupy Kapitałowej Poczty Polskiej S.A.;
 • towarzystwom ubezpieczeniowym współpracującym z Poczta Polska Dystrybucja S.A.;
 • podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Spółki na podstawie umowy i wyłącznie zgodnie z poleceniami Spółki, pod warunkiem zachowania poufności , w szczególności pośrednikom w obszarze sprzedaży, firmom kurierskim i archiwizacyjnym, firmom doradczym i usługowym, kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym, dostawcom rozwiązań marketingowych i technologicznych;
 • podmiotom upoważnionym do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, tj. prokuraturze, sądom, służbom ochrony państwa i in.

VII. Okresy przetwarzania danych.

Spółka będzie przetwarzać dane osobowe:

 • przetwarzane w związku z zawarciem i realizacją umowy – przez okres obowiązywania umowy, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa lub prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki związanego z ustaleniem i dochodzeniem roszczeń lub obroną przed roszczeniami;
 • przetwarzanie na podstawie przepisów prawa – przez czas określony w tych przepisach. Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach prawa ubezpieczeń, prawa cywilnego, przepisach podatkowych oraz ustawy o rachunkowości;
 • przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu wobec tego rodzaju przetwarzania lub wypełnienia prawnie usprawiedliwionego interesu Spółki;
 • przetwarzane na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o profilowaniu i automatycznym podejmowaniu decyzji.

Poczta Polska Dystrybucja S.A. nie prowadzi działań mających charakter profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji w stosunku do przetwarzanych danych osobowych.

IX. Przekazywanie danych do państw trzecich.

Spółka nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

X. Prawa osób, których dane dotyczą.

 • Prawo dostępu do danych. Użytkownik, którego dotyczą przetwarzane dane jest uprawniony do uzyskania od administratora informacji o celach, podstawach i zakresie przetwarzania danych osobowych, do dostępu do danych, jak również do uzyskania ich kopii.
 • Prawo do sprostowania danych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przetwarzanych danych, Użytkownik ma prawo je poprawić, uzupełnić (na podstawie dodatkowego oświadczenia) lub sprostować.
 • Prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W określonych sytuacjach Użytkownik ma prawo do wnioskowania o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania jego danych, jednak Spółka nie ma obowiązku ich usunięcia m. in. jeśli przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego lub do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń.
 • Prawo do przeniesienia danych. Użytkownik ma prawo wnioskować o przekazanie mu jego danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie oraz o przesłanie tych danych innemu administratorowi.
 • Prawo do sprzeciwu. Użytkownik ma prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania jego danych z uwagi na swoją szczególną sytuację. W takim przypadku Spółka jest zobowiązana do zaprzestania przetwarzania chyba, że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika, lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu względem marketingu bezpośredniego. W tym przypadku Spółka jest zobowiązana niezwłocznie zaprzestać przetwarzania.
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik, którego dane przetwarzamy na podstawie zgody ma prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi bezpośrednio do organu nadzorczego (do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) jeżeli uzna, że jego prawa w zakresie ochrony danych osobowych nie są przestrzegane.Spółka ma obowiązek zrealizować żądanie Użytkownika związane z realizacją określonego prawa w ciągu 30 dni. W szczególnie skomplikowanych sytuacjach lub przy dużej liczbie żądań termin ten może być przedłużony o kolejne 2 miesiące. Wnioski należy składać na adres iod@ppdsa.pl.
Scroll to Top